Indarrean dauden politiken zerrenda

Izena Mota Erabiltzaile-onespena
Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa - Información básica sobre protección de datos Gunearen politika Autentifikatutako erabiltzaileak

Laburpena

Irakurri informazioa eta behe behean agertzen diren aukeren artean hautatu bat 

Lee la información y elige una de las dos opciones que aparecen abajo del todo

Politika osoa

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Irakasleen formakuntza.

        Arduraduna: Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritza, Hezkuntza Saila
        Helburua: Irakasleen formakuntzarako aktibitateak. IRALE irakasleak euskaldundu edo alfabetatzeko programa. Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Plana(Prest Gara Plana). Aipatu aktibitateen jarraipena.
        Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
        Hartzaileak:  Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk,  Euskaltegiak, boletina, HABE
        Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

        Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
        www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/050300-capa2-eu.shtml (leiho berri batean irekitzen da)
       Araudia:  Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra ( www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf (leiho berri batean irekitzen da)).
        3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. ( www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf (leiho berri batean irekitzen da))

------------------------------------------------------------

Información básica sobre protección de datos

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Formación profesorado.
        Responsable: Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa, Departamento de Educación
        Finalidad: Actividades de formación del profesorado. Capacitacion idiomatica del profesorado, programa IRALE.Participación de actividades de perfeccionamiento del profesorado no universitario de la CAPV en las actividades de formación (Plan Prest Gara). Seguimiento de las actividades.
        Legitimación:   Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
        Órganos destinatarios:  Otros órganos de la Comunidad Autónoma,   Euskaltegis, boletín, HABE
        Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
    www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/050300-capa2-es.shtml (abre en nueva ventana)
    Normativa:   Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES (abre en nueva ventana))
        Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673 (abre en nueva ventana))